Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2023

20231108
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Komunikat w/s wyznaczenia terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej

Data: 08.11.2023

Dotyczy osób, które wszczęły przewody doktorskie na gruncie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) przed 1 października 2018 r. oraz w okresie od 1 października 2018 do 30 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do 31 grudnia 2024 r. zamyka się. Przez sformułowanie „zakończenie przewodu doktorskiego” należy rozumieć podjęcie przez właściwy organ podmiotu doktoryzującego – określony w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) – uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Między przedłożeniem rozprawy doktorskiej przez kandydata a podjęciem powyższej uchwały zostaje wykonana w ramach przewodu doktorskiego sekwencja czynności, m. in. wyznaczenie recenzentów, przygotowanie recenzji, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony, przeprowadzenie egzaminów doktorskich czy też obrona rozprawy doktorskiej.

Rada Dyscypliny zwraca uwagę, że w świetle powyższych przepisów nie jest wystarczające samo złożenie rozprawy doktorskiej czy też przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej do dnia 31 grudnia 2024 r. Do tego dnia musi zostać podjęta uchwała w sprawie nadania stopnia doktora. W innym przypadku, pomimo pozytywnej obrony (np. w grudniu 2024 r.), nadanie stopnia doktora w styczniu 2025 r. nie będzie już możliwe.

W świetle powyższego Rada Dyscypliny mając na względzie konieczność zapewnienia organizacji przebiegu przewodów doktorskich, w trakcie których nie doszło jeszcze do przedstawienia rozprawy doktorskiej, zwraca się o niezwłoczne przedkładanie rozpraw doktorskich, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2024 r. Po tym terminie nie będzie możliwe przeprowadzenie przez Radę Dyscypliny wszystkich stadiów przewodu doktorskiego do dnia 31 grudnia 2024 r., co w rezultacie uniemożliwi nadanie stopnia doktora.