Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Janas (20 IV 2022)

„Фонетика восточнославянских языков XVI-XVII вв. в зеркале латинской графики" (Fonetyka języków wschodniosłowiańskich XVI-XVII w. w zwierciadle grafiki łacińskiej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Sandry Strugały (20 IV 2022)

"Il volgarizzamento padovano del Thesaurus pauperum conservato nel ms. Ham 514 della Biblioteca Statale di Berlino: edizione critica, commento linguistico e glossario".

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kamili Cogan (23 II 2022)

„Productivity of ablaut in Mercian glossaries” (Produktywność ablautu w glosariuszach mercyjskich)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Dudek (17 XI 2021)

Język i tożsamość - problemy mikronarodów słowiańskich na przykładzie baczkich Bunjewców

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Piotra Mirochy (27 X 2021)

Pojęcie Europy i jego profile w chorwackich i serbskich dyskursach medialnych po 2007 roku

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Seweryn (20 X 2021)

„Революция в антропонимии. Новые имена советской эпохи первой половины 20-х годов ХХ века” (Rewolucja w antroponimii. Nowe imiona okresu radzieckiego pierwszej połowy lat dwudziestych XX wieku).

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Sucharskiej (15 X 2021)

Metaforyczne konceptualizacje języka w wybranych pracach polskich językoznawców pierwszej połowy XX wieku

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kamili Midor (13 X 2021)

„Cultural differences in conceptualization of loss and grief as expressed by Americans and Poles. A comparative analysis” (Różnice kulturowe w konceptualizowaniu straty i żałoby u Amerykanów i Polaków. Analiza porównawcza)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Pawliny (13 X 2021)

Od sułtańskiej mehterhane do filharmonii narodowej. Terminologia muzyczna w leksykografii osmańsko-tureckiej i tureckiej

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Soni Gembalczyk (22 IX 2021)

Niewerbalne środki wyrażania negacji i potwierdzenia towarzyszące mowie.