Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Vargi (16 X 2023)

„Leksyka inwektywna języka hindi - analiza formalno-semantyczna”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Szwalec-Czarnik (25 V 2023)

„Charakterystyka polszczyzny kresowej i jej funkcje w powieściach Floriana Czarnyszewicza: "Nadberezyńcy", "Wicik Żywica", "Chłopcy z Nowoszyszek”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Sebastiana Wielosza (3 III 2023)

Aspekt w języku chińskim: analiza gramemów i semów aspektowych

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Rafała Mazura (25 I 2023)

Obraz Kościoła katolickiego w polskiej prasie komunistycznej w latach 1945-1956

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Radosława Kanarkowskiego (12 I 2023)

„Historical - comparative studies on numerals in Daghestanian languages. Cardinal numerals” (Studia historyczno-porównawcze nad liczebnikami w językach dagestańskich. Liczebniki główne)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Łydki (9 XI 2022)

Idiolekty bohaterek w wybranych dziełach Margaret Atwood i Alice Munro w przekładzie na język hiszpański i polski

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Brzezowskiej-Borcz (9 XI 2022)

Stylistyczne środki wyrazu w reportażach radiowych

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Paluch (27 X 2022)

„Антропонимы в постмодернистском тексте — лингвотранслатологический аспект (на материале повести Владимира Сорокина „День опричника” и ее польского перевода)” (Antroponimy w tekście postmodernistycznym — aspekt lingwotranslatologiczny (na materiale opowieści Władimira Sorokina „Dzień oprycznika” i jej polskiego przekładu)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Wojciecha Fatuły (27 X 2022)

Новояз в теории Оруэлла и советской действительности. Сравнительный анализ (Nowomowa w teorii Orwella i rzeczywistości radzieckiej. Studium porównawcze)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Olgi O'Toole (26 X 2022)

CMC as a Reflection and a Source of Social Ideologies: A Critical Discourse Analysis of Rape Victim Blaming in Polish and American Internet Communication
(Dyskurs internetowy jako odzwierciedlenie i źródło ideologii społecznych. Krytyczna analiza dyskursu obwiniania ofiar przemocy seksualnej w polskiej i amerykańskiej komunikacji internetowej)