Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Łydki (9 XI 2022)

Idiolekty bohaterek w wybranych dziełach Margaret Atwood i Alice Munro w przekładzie na język hiszpański i polski

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Brzezowskiej-Borcz (9 XI 2022)

Stylistyczne środki wyrazu w reportażach radiowych

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Paluch (27 X 2022)

„Антропонимы в постмодернистском тексте — лингвотранслатологический аспект (на материале повести Владимира Сорокина „День опричника” и ее польского перевода)” (Antroponimy w tekście postmodernistycznym — aspekt lingwotranslatologiczny (na materiale opowieści Władimira Sorokina „Dzień oprycznika” i jej polskiego przekładu)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Wojciecha Fatuły (27 X 2022)

Новояз в теории Оруэлла и советской действительности. Сравнительный анализ (Nowomowa w teorii Orwella i rzeczywistości radzieckiej. Studium porównawcze)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Olgi O'Toole (26 X 2022)

CMC as a Reflection and a Source of Social Ideologies: A Critical Discourse Analysis of Rape Victim Blaming in Polish and American Internet Communication
(Dyskurs internetowy jako odzwierciedlenie i źródło ideologii społecznych. Krytyczna analiza dyskursu obwiniania ofiar przemocy seksualnej w polskiej i amerykańskiej komunikacji internetowej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Bolęby-Bocheńskiej (26 X 2022)

Językowo-kulturowy obraz świata utrwalony we frazematyce z komponentem roślinnym (na materiale gwar polskich)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Bednarczyk-Gacek (19 X 2022)

Wyznaczniki użycia interiekcji ah i ach w niemieckim języku mówionym

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Misiukajtis (19 X 2022)

Akt mowy groźba we współczesnym języku polskim i niemieckim. Aspekt pragmalingwistyczny

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Katner (20 X 2022)

Główne toposy dyskursu palestyńskiego lat 2016-2018 w perspektywie socjolingwistycznej

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Hac (12 X 2022)

„Persuasive Funktion der personenbezeichnenden Okkasionalismen in Schlagzeilen der Boulevardpresse” (Funkcja perswazyjna okazjonalizmów nazywających osoby w nagłówkach prasy bulwarowej)